SRK madhuri (1)

SRK madhuri (1)

Shah Rukh walks the ramp with Madhuri.