Kantara’ 2: Rishab Shetty loses 11 Kg for role

Kantara’ 2: Rishab Shetty loses 11 Kg for role

Kantara’ 2: Rishab Shetty loses 11 Kg for role